Txiv Kuv

Yog li ntawd, cia li cia peb lub tswvyim rau wb, peb yuav nrhiav tau 24 phiaj. Tsis tas li ntawd xwb. ( Tubtxib Tes Haujlwm) Lawv nrhiav tau, tej tswj phau, tej tswj phau, thiab tej tswj tswj.